درباره ما

دکتر معصومه مرادی

دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی از دانشگاه تهران

 

نظام پزشکی ت-2542

مدرس دانشگاه در رشته های تغذیه و رژیم درمانی و تغذیه ورزشی

فعالیت در زمینه مشاوره تغذیه و رژیم درمانی از سال 1385

فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در حیطه تغذیه

انتشار مقالات علمی بین المللی در حوزه تغذیه و رژیم شناسی

عضو انجمن تغذیه ایران (اتا)

عضو پیوسته انجمن علمی تغذیه ایران (اعتا)